FSUMMIT

 

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ İZNİ

İşbu kayıt formunda yer alan kişisel bilgilerimin (Ad, Soyad, Cinsiyet, GSM No, Adres, Doğum Ta-rihi, Telefon, İl, İlçe, E-Posta, Meslek, Eğitim durumu), ………………………… (Şirket) yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, internet sitesinde ve mağazalarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan hataların giderilmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerimi ilettiğimde tarafımla iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, tarafıma daha iyi ve hızlı hizmet verile-bilmesi, ürün ve kampanyaların duyurulması ve sonraki alışverişlerimde profil kaydımın hazır bulun-ması için kullanılmak üzere yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan Şirket ve ortakları-iş ortakları, ha-lefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından her türlü sözlü, yazılı, elekt-ronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan elde edilmesini veya bu gibi yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılmasını, kaydedilmesini, elektronik sistemlerine aktarılmasını, tarafımca aksi belirtil-medikçe kanunda öngörülen azami sürelerle muhafazasını ve işlenmesini onaylıyorum. Kişisel bilgile-rimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel veri-lerimin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş ise olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini ta-lep etme haklarım olduğu hususlarında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Politikası’nı incele-yerek bilgilendirildiğimi beyan ederim.